tektonik, Nova društvena ontologija u vreme totalne komunikacije, kuda.org

tektonik je zbirka tekstova koji su transkript predavanja naučnika, teoretičara, umetnika i aktivista koji su bili gosti programa kuda.lounge od 2001. do 2004. u Centru za nove medije kuda.org. Odabrani tekstovi, predavanja i intervjui u ovom izdanju predstavljaju intersekciju istraživanja u domenu novih tehnologija, kulture i društva, istraživanja fenomena kao što su globalizacija, tehnološki sistemi kontrole, masovne komunikacije i Internet, novi društveni pokreti, novi proleterijat i nova ekonomija, problem intelektualne svojine, biotehnologija. S obzirom na to da je društvo početka XXI veka visoko medijatizovano globalno društvo, poseban aspekt je usmeren ka problemu medijacije informacija koje kreiraju današnju realnost. Od samog početka kuda.lounge je platforma za razgovor, argumentaciju i dijalog, u okviru koje je organizovano više od pedeset prezentacija, predavanja i radionica. Pozivajući značajna imena kritičke misli i društvene teorije i prakse, namera kuda.org je bila da lokalnoj publici pruži uvid u savremena društvena pitanja u svetu i da uspostavi stalnu komunikaciju i saradnju lokalnih teoretičara i aktivista sa internacionalnom mrežom. Publika u kuda.org je imala prilike da sluša predavanja Saskie Sassen, Steve Kurtza, Geerta Lovinka, Konrada Beckera, Cindy Cohn i mnogih drugih... Razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija doneo je i novu društvenu ontologiju koja se manifestuje na političkom, kulturnom, ekonomskom i psihološkom planu. U vreme kada se obećanja tehnoutopije pretvaraju u visoko operacionalizovane inteligentne mašine koje služe ekonomskim interesima ili u trenažne virtuelne jedinice za buduće sukobe (paralelna edukacija i trening preko kompjuterskih igara kao simulacije borbi, bespilotne letelice - predatori), pitanje je koliko se nove tehnologije mogu upotrebiti i za ostvarenje nekih od obećanja koja su bila aktuelna osamdesetih i početkom devedesetih u jeku tzv. kalifornijske ideologije? A ta obećanja su društvo blagostanja, kreativni rad, povećanje broja radnih mesta, skraćenje radnog vremena, globalni mir u eri globalne prosvećenosti uzrokovane tehnologijom. Kroz tekstove u ovoj zbirci uočavamo upozoravajuće projekcije dehumanizovane budućnosti podređene interesima kapitala, koja je u stvari kritika tehnonauka kao ultimativnog generatora kapitalističke mašine. S druge strane, videćemo modele koji pokazuju kako se potencijal kao što su nove informacijske i komunikacijske tehnologije može zaista iskoristiti za demokratizaciju i ostvarivanje projekta "boljeg društva". Predavanja i razgovori su imali za cilj da se određeni društveno-politički fenomeni kritički analiziraju, da se ukaže na izvor problema i da se to predstavi široj javnosti. Centar kuda.org otvara mogućnosti i prostor za različita tumačenja i modele prošlog, sadašnjeg i budućeg društvenog konteksta i mapira one procese koji potencijalno mogu ugroziti ljudske slobode sofisticiranim metodima visokotehnološkog društva u vremenu ekonomije znanja. Publikacijom ove zbirke zaključujemo jedan ciklus u kom se integrišu teme koje detektuju opštu društvenu problematiku i u jednom "klasičnom" štampanom mediju predstavljaju širokoj publici. tektonik: sadržaj Saskia Sassen, Globalizacija ili denacionalizacija? Ekonomija i politika u globalnom digitalnom dobu Intervju sa Saskiom Sassen Micz Flor, Ubij objekat, zadrži proizvod Geert Lovink, Duboka Evropa i kosovski konflikt: Istorija mreže V2_East/Syndicate i šire Intervju sa Geertom Lovinkom Konrad Becker, Kultura i tehnologije kontrole Steve Kurtz, Bio-otpor: o problemima biotehnologije, kloniranja i genetskog inženjeringa Kristian Lukić, Postanimo deca! Obuka, simulacije i deca Relja Dražić, Logistika pobune Intervju sa Cindy Cohn, Electronic Frontier Foundation -- Izdavač: Futura publikacije, Novi Sad Edicija: kuda.read 001 Urednik edicije kuda.read: kuda.org Prevod na srpski: Bojana Petrić, Orfeas Skutelis, Marijana Macura, Nikolina Knežević Prevod na engleski: David Williams Lektura tekstova na engleskom: David Williams, Nikolina Knežević Lektura tekstova na srpskom: Silvija Čamber Grafičko oblikovanje: Veljko Damjanović Priprema za štampu: Veljko Damjanović Štampa: Futura, Novi Sad Tiraž: 1000 ISBN 86-7188-026-5 All texts are published under Creative Commons license unless otherwise indicated. Attribution-NonCommercial-ShareAlike 1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0/) kuda.read edicija je kolaborativni izdavački poduhvat centra za nove medije_kuda.org, izdavačkih kuća Futura publikacije i Daniel Print iz Novog Sada.