KUDA.ORG OBJAVLJUJE: FRAGMENTI ZA STUDIJE O UMETNIČKIM ORGANIZACIJAMA, JUL 2020.

KUDA.ORG OBJAVLJUJE

FRAGMENTI ZA STUDIJE O UMETNIČKIM ORGANIZACIJAMA, JUL 2020.

 

Fragmenti za studije o umetničkim organizacijama je kolaborativna istraživačka radna grupa, koja će tokom jula 2020. godine, okupiti eksperte oko pojave samoorganizovanih umetničkih grupa/kolektiva u Jugoslaviji. Putem zajedničkog čitanja i pisanja, grupnih onlajn sesija i javnih razgovora, grupa će pružiti dodatno čitanje materijala nastalog tokom dvogodišnjeg istraživanja za projekat Umetnička organizacija, uključujući serije intervjua sa akterima jugoslovenske samoorganizovane umetničke scene i analitičkih tekstova proisteklih tokom projekta vezanih za iste. Oni će biti mapirani u njihovoj unutrašnjoj (u smislu grupne dinamike rada u tim zajednicama) i spoljašnjoj dinamici (u odnosu na uticaje takvih procesa u javnim i institucionalizovanim prostorima). Upoređujući različita čitanja i predstavljanja kolektiva, grupa će sintetizovati šta se može uočiti kao krovni motiv, kao i kuda se koncepti predloženi putem analitičkih tekstova mogu razvijati dalje. Po kojim kriterijumima se valorizuje kolektivni proces? Šta je to što motiviše ljude da rade u kolektivu? Koji su modeli predstavljanja i teorijskih okvira?

U tom smislu, ovo istraživanje razmatra načine na koje su se razvijale prakse u prošlosti, da bi se na njih nadovezali, integrisali u ovir znanja i veština sa kojima se danas umetnici upuštaju u samoorganizovane projekte, i da bi se proglasile za praktično nasleđe koje bi moglo da bude od velikog značaja za obrazovanje današnjih aktera u procesu samoorganizacije u umetnosti.

Koristeći savremene alate za zajedničko čitanje, razgovor i analizu, Fragmenti za studije o umetničkim organizacijama su zamišljeni kao proces otvaranja prostora pisanja kao prostora nadogradnje i hiperteksta, prostora umrežavanja kolektivnih komentara u format suprotan od autoritativnog linearnog modela teorijske analize. Konačno, kroz stručnu debatu o oblicima samoorganizoavanja u sferi kulture, teorije i umetnosti, ovaj proces i sam razvija kolaborativne modele za doprinos oblasti teorijske analize umetničkih praksi, a kroz implementaciju rezultata zajedničkih tumačenja kao ponude za moguće kontekstualizacije i čitanja arhiva.

Ovo istraživanje predstavlja predmet za raspravu i dijalog o modalitetima odnosa između umetnosti i politike u bivšoj Jugoslaviji, kao i načine na koji su se oni razvijali u okviru samoorganizovanih grupa umetnika. Umesto fetišizacije inicijativa iz prošlosti, koje su dovele do radova i izložbi pozitivno ocenjenih od strane kritike, koja im je obezbedila mesto u istoriji umetnosti, ovo istraživanje analizira specifične modele saradnje koje su proizašle iz kritičkog sagledavanja nekada prisutnih paradigmi umetničke produkcije. U tom smislu, fokus ovog projekta nije na formalnim kvalitetima umetničke produkcije, u poređenju rezultata individualnog i kolektivnog rada, već na mehanizmima saradnje koji su vodili ka praksama koje su menjale pravila igre i potencijalno imale društveni doprinos.

 

Fragmenti za studije o umetničkim organizacijama je program koji se razvija u okviru istraživačkog projekta kuda.org Umetnička organizacija (pregled istorijskih praksi kroz XX vek do danas)

Umetnička organizacija je dugoročan međunarodni istraživački projekat koji analizira fenomen umetničkog (samo)organizovanja i relacije untar umetničkih grupa i kolektiva u postjugoslovenskoj regiji u poslednjih pedesetih godina, i načini na koje je ona uticala na profil i kvalitet njihove umetničke produkcije. Istraživanje u okviru projekta Umetnička organizacija je usmereno ka grupnim i kolektivnim procesima stvaralaštva i unutrašnje dinamike između umetnika i drugih učesnika u njima. Fokus je usmeren ka samoorganizovanim inicijativama izvan okvira oficijelnih institucija. Kroz fenomene samoorganizovanja projektom se propituje uloga organizacija civilnog društva kao potencijalnih progresivnih mesta u društvu kroz bavljenje umetnošću. Projekat pokriva široko istorijsko polje preko diskusije sa protagonistima ovih praksi od 1990ih do danas, sa osvrtom na iskustva i nasleđe organizovanja i kolektivnog stvaranja u nedavnoj prošlosti lokalne i nacionalne kulture, preko neoavangardi 60ih i 70ih i Beogradskog nadrealizma 30ih godina prošlog veka.

 

Uvod u istraživanje grupnog rada, zajedničkog autorstva, uslova rada, je sproveden tokom 2017. godine kroz intervjuisanje učesnika i protagonista savremene umetničke scene sa prostora Jugoslavije, i nastavljeno je i tokom 2018/2019 godine. Istraživački tim je sastavljen od članova kuda.org sa saradnicima iz Beograda i Pančeva, teretičarima i istoričarima umetnosti Milicom Pekić, Stevanom Vukovićem, Anom Vilenicom i Darijom Medić. Tokom 2019. godine sagovornici u razgovorima na snimanju intervjua su bili kolektivi i grupe u polju savremene umetnosti, teoretičari i istoričari umetnosti, i umetnici protagonisti koji su svoju praksu realizovali kroz grupni umetnički rad.

Video razgovore/intervjue možete pogledati na sledećim linkovima:

Razgovor sa članicama kustoskog kolektiva What, How & for Whom / WHW, Zagreb, Ivet Ćurlin i Ana Dević

Razgovor sa Deanom Zahtilom, osnivačem i članom udruge Labin Art Express (L.A.E.), Labin

Razgovor sa Janezom Janšom, Janezom Janšom, Janezom Janšom, Ljubljana

Razgovor sa Nebojšom Vilićem, Skoplje

Razgovor sa članovima grupe MAGNET, Novi Sad

Razgovor sa Božidarom Mandićem, osnivačem Porodice bistrih potoka, planina Rudnik

Razgovor sa Fokus grupom, Rijeka / Iva Kovač i Elvis Krstulović

Razgovor sa članovima grupe ŠKART, Beograd / Đorđe Balmazović i Dragan Protić

Razgovor sa članovima Multimedijalnog instituta mi2, Zagreb, Petar Milat i Tomislav Medak

Razgovor o umetničkim organizacijama sa Dejanom Sretenovićem

Razgovor o umetničkim organizacijama sa Dunjom Blažević

Razgovor o umetničkim organizacijama sa Brankom Stipančić

Umetnička organizacija: razgovor sa Markom Pogačnikom (OHO grupa), Ljubljana, oktobar 2018.

Umetnička organizacija: razgovor sa Zdenkom Badovinac, Ljubljana, oktobar 2018.

 

Umetnička organizacija je deo šireg projekta Vektori kolektivne imaginacije na kojem kuda.org sarađuje sa partnerima: Multimedijalni institut mi2 i Kulturtreger-Booksa , Zagreb (HR); Glänta Gothenburg  (SE); Kontrapunkt , Skopje (MK) i Berliner Gazette , Berlin (DE).

Projekat je podržan od strane Evropske komisije kroz program Kreativna Evropa od septembra 2018. do septembra 2020. godine, uz podršku FFAIART Fondacije za umetničke inicijative i lokalnu programsku podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Gradske uprave za kulturu Grada Novog Sada.