Razgovor o umetničkim organizacijama sa Brankom Stipančić (Grupa šestorice)

Biography: 

Branka Stipančić, kustoskinja i kritičarka u polju umetnosti i prva direktorka i kustos Centra za suvremenu umjetnost Zagreb (SCCA – Zagreb, 1993-1997) i jedna od osnivača SCCA mreže u Amsterdamu.

Krajem 1970-ih (1975-1981), grupa Šestoro umetnika (Boris Demur, Željko Jerman, Vlado Martek, Mladen Stilinović, Sven Stilinović i Fedor Vučemilović) počela je da izlaže na otvorenom, pokušavajući da zaobiđe postavljene zamke, od strane umetničkih institucija. Mladi umetnici izlagali su svoje radove na daskama za sunčanje i na travi između kupača na obali Save (u Zagrebu), projektovali dijapozitive i filmove na zgradama, izlagali na gradskim trgovima, na ulicama, na univerzitetima u Zagrebu, na morskoj obali Moščenička Draga, u Beogradu, Veneciji i drugde. Nazvali su svoje izložbe „izložbenim akcijama“, jer su uz neke završene radove najveći deo radova i radnji nastali na licu mesta i kao odgovor na situaciju. Delovali su spontano, kao labavo udruživanje umetnika koji su svoje ideje izražavali u delima koja su često dovodila u pitanje ustaljeni etički i estetski poredak i pokušavali da potkopaju društvo u kome su živeli.

Branka Stipančić, kustoskinja i kritičarka u polju umetnosti
Summary: 

Razgovor sa Brankom Stipančić (Grupa šestorice), kustoskinja i kritičarka u polju umetnosti, Zagreb, Zagreb, decembar 2017.

 

Branka Stipančić, kustoskinja i kritičarka u polju umetnosti i prva direktorka i kustos Centra za suvremenu umjetnost Zagreb (SCCA – Zagreb, 1993-1997) i jedna od osnivača SCCA mreže u Amsterdamu.

Krajem 1970-ih (1975-1981), grupa Šestoro umetnika (Boris Demur, Željko Jerman, Vlado Martek, Mladen Stilinović, Sven Stilinović i Fedor Vučemilović) počela je da izlaže na otvorenom, pokušavajući da zaobiđe postavljene zamke, od strane umetničkih institucija. Mladi umetnici izlagali su svoje radove na daskama za sunčanje i na travi između kupača na obali Save (u Zagrebu), projektovali dijapozitive i filmove na zgradama, izlagali na gradskim trgovima, na ulicama, na univerzitetima u Zagrebu, na morskoj obali Moščenička Draga, u Beogradu, Veneciji i drugde. Nazvali su svoje izložbe „izložbenim akcijama“, jer su uz neke završene radove najveći deo radova i radnji nastali na licu mesta i kao odgovor na situaciju. Delovali su spontano, kao labavo udruživanje umetnika koji su svoje ideje izražavali u delima koja su često dovodila u pitanje ustaljeni etički i estetski poredak i pokušavali da potkopaju društvo u kome su živeli.

BRANKA STIPANČIĆ: GRUPA ŠEST UMJETNIKA I RAZGOVOR SA MLADENOM STILINOVIĆEMpredavanje i razgovor na hrvatskom jeziku dio su izložbenog programa Politizacija prijateljstva (MG+MSUM).

 

Umetnička organizacija (pregled istorijskih praksi kroz XX vek do danas), istraživački projekat kuda.org

Umetnička organizacija analizira fenomen umetničkog (samo)organizovanja i relacije untar umetničkih grupa i kolektiva u postjugoslovenskoj regiji u poslednjih pedesetih godina, i načini na koje je ona uticala na profil i kvalitet njihove umetničke produkcije. Istraživanje u okviru projekta Umetnička organizacija je usmereno ka grupnim i kolektivnim procesima stvaralaštva i unutrašnje dinamike između umetnika i drugih učesnika u njima. Fokus je usmeren ka samoorganizovanim inicijativama izvan okvira oficijelnih institucija. Kroz fenomene samoorganizovanja projektom se propituje uloga organizacija civilnog društva kao potencijalnih progresivnih mesta u društvu kroz bavljenje umetnošću. 

Uvod u istraživanje grupnog rada, zajedničkog autorstva, uslova rada, je sproveden tokom 2017. godine kroz intervjuisanje učesnika i protagonista savremene umetničke scene sa prostora Jugoslavije, i nastavljeno je i tokom 2018/2019. godine. Istraživački tim je sastavljen od članova kuda.org sa saradnicima iz Beograda teretičarima i istoričarima umetnosti Milicom Pekić i Stevanom Vukovićem i Anom Peraicom iz Splita. Tokom 2019. godine sagovornici u razgovorima na snimanju intervjua su bili kolektivi i grupe u polju savremene umetnosti, teoretičari i istoričari umetnosti, i umetnici protagonisti koji su svoju praksu realizovali kroz grupni umetnički rad.

Umetnička organizacija je deo šireg projekta Vektori kolektivne imaginacije na kojem kuda.org sarađuje sa partnerima: Multimedijalni institut mi2 i Kulturtreger-Booksa, Zagreb (HR); Glänta, Gothenburg (SE); Kontrapunkt, Skopje (MK) i Berliner Gazette, Berlin (DE).