Omladinski centar CK13

Subscribe to Omladinski centar CK13 feed Omladinski centar CK13
Updated: 2 hours 31 min ago

Odstupanja od ljudskih prava u vreme vanrednog stanja nisu u skladu sa Ustavom, Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima

Pon, 2020-03-30 17:32

U Beogradu, 30. mart 2020, A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava delujući kroz svoj Program solidarnosti izradila je Analizu odstupanja od ljudskih prava u vreme vanrednog stanja izazvanog epidemijom zarazne bolesti COVID-19.

Polazeći od Ustava Republike Srbije, kao i Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, koji su sastavni deo pravnog poretka u Srbiji, može se zaključiti da nije bilo potrebe da se u Srbiju uvodi vanredno stanje, kao ni derogabilne mere koje su usledile u odnosu na pravo na slobodu i bezbednost ličnosti, pravo na slobodu kretanja i princip ne bis in idem (zabrana suđenja dva puta za isto kazneno delo). Rizici koje nosi epidemija zarazne bolesti COVID-19 mogli su se tretirati gotovo na istovetan način Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i pratećim podzakonskim propisima koji se mogu doneti tokom postojanja vanredne situacije.

Uredba o merama za vreme vanrednog stanja i Naredba o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije nisu na jasan način označile od kojih se to Ustavom garantovanih ljudskih prava odstupilo, niti da li u odnosu na navedena odstupanja i potencijalne povrede postoji mogućnost sudske zaštite. Ova dva nova propisa:

 • ne pružaju adekvatan odgovor na pitanje da li je i zašto je uvođenje vanrednog stanja i mera derogacije bilo opravdano, neophodno i legitimno;[1]
 • ne predviđaju eksplicitno koja su to ljudska i manjinska prava garantovana Ustavom derogirana;[2]
 • ne definišu na dovoljno precizan način koje su sve mere derogacije uvedene, kakva je njihova priroda i sadržina;[3]
 • ne pružaju detaljno obrazloženje zašto je bilo koja od mera uvedena u odnosu na određene kategorije stanovništva, ranjive grupe, određeno geografsko područje ili određene pravne institute, što otvara pitanje upotrebe diskriminatornih kriterijuma;[4]
 • ne predviđaju mogućnost pojedincima da protiv mera derogacija koje ih lično pogađaju ulože efikasno i delotvorno pravno sredstvo nadležnom sudskom telu;[5]
 • ne propisuju eksplicitno da je pravo na efikasan i delotvoran pravni lek ukinuto u odnosu na mere derogacije koje pogađaju svakog pojedinca ponaosob.[6]

Uprkos dominantnom diskursu da se odstupilo isključivo od prava na slobodu kretanja, uvođenjem vanrednog stanja i pratećim propisima odstupilo se kako od prava na slobodu kretanja, tako i od prava na slobodu i bezbednost ličnosti, na način koji stvara stanje pravne neizvesnosti i nepredvidljivosti. Prema praksi Evropskog suda za ljudska prava i Komiteta za ljudska prava, sve osobe kojima je zabranjeno napuštanje doma 24 časa, lišene su slobode u smislu člana 27 Ustava, člana 5 Evropske konvencije o ljudskim pravima i člana 9 Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima. Prema tome, termin „ograničenje ili zabrana kretanja“ je pogrešan jer se on odnosi na pravo na slobodu kretanja, dok su efekti pojedinih mera derogacije jednaki lišenju slobode.

S druge strane, Uredbom o prekršaju za kršenje Naredbe ministra unutrašnjih poslova o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije propisano je da se za isto delo učinilac može kazniti kako u prekršajnom tako i u krivičnom postupku. Time je odstupljeno i od principa ne bis in idem, što je direktno u suprotnosti sa čl. 202 stav 4 Ustava, kojim je propisano da se od ovog principa ne može odstupiti ni u kom slučaju.

Na kraju, posebno je važno istaći da Srbija nije ni obavestila depozitare međunarodnih ugovora koje je potpisala o odstupanjima od ljudskih prava u vreme vanrednog stanja, što dodatno otvara prostor za pravnu nesigurnost i potencijalno dodatna ograničenja ljudskih prava o kojima građani nisu još uvek obavešteni.

Uz puno razumevanje složenosti situacije prouzrokovane borbom protiv epidemije zarazne bolesti COVID-19, pozivamo Vladu Republike Srbije da hitno pristupi izmenama važećeg pravnog okvira uspostavljanjem mehanizama za zaštitu ljudskih prava od kojih se odstupilo, da stavi van snage Uredbu o prekršaju za kršenje Naredbe ministra unutrašnjih poslova o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije kojom se krši načelo ne bis in idem, te da bez odlaganja obavesti depozitare međunarodnih ugovora o ljudskim pravima od kojih se odstupa za vreme vanrednog stanja.

—–

[1] ECtHR, Mehmet Hasan Altan protiv Turske, predstavka br. 13237/17, par. 94.

[2] Komitet za ljudska prava, Opšti komentar br. 29: Vanredno stanje (član 4), 31. avgust 2001. godine, CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, par. 10.

[3] Ibid.

[4] A. i drugi protiv Ujedinjenog Kraljevstva, predstavka br. 3455/05, par. 190.

[5] Aksoy protiv Turske, predstavka br. 21987/93, par. 76 i par. 78; Brannigan i McBride protiv Ujedinjenog Kraljevstva, par. 59.

[6] Ibid.

Počeo sa radom Radio Karantin CK13

Pon, 2020-03-30 15:02

Počeo je sa radom Radio Karantin CK13 koji možete pratiti na našem mixcloud nalogu.

Pošto je vrlo izvesno da će vanredno stanje potrajati, izvesno je i da neće biti javnih programa u Crnoj kući pa smo mi rešili da na ovaj način ostanemo u kontaktu sa svima vama koji nas pratite.

Na Radio Karantinu CK13 možete očekivati kulturne i društveno angažovane programe, a za početak možete poslušati emisiju “Autor nije prisutan” posvećenu Danilu Kišu.

NOVI SAD SOLIDARNO ZA SVE #2

Pon, 2020-03-30 14:35

Udruženje građana “Patrija” organizuje prikupljanje pomoći za ugrožene sugrađane i sugrađanke.

Zbog nastale situacije sa Korona virusom svima nam je teško, ali postoje oni posebno ranjivi koji zavise od naše solidarnosti. Ljudi kojima Patrija pruža podršku (prodavci magazina Liceulice i korisnici kluba Kompas) su trenutno u vrlo nepovoljnoj situaciji te im svaka pomoć veoma znači.

Kako bismo im olakšali ovaj težak period, prikupljaće se sredstava za ličnu higijenu, maske, rukavice i dezinfekcionih sredstva u sredu od 11 do 13h u prostoru Patrije, u Kraljevića Marka 1.

U periodu prikupljanja biće prisutna dva predstavnika udruženja, a kako je lokal ulični, donacija se može predati i ispred na otvorenom uz neophodne mere zaštite.

Kako nemaju svi adekvatne uslove za pripremu i skladištenje hrane molimo vas da namirnice budu konzervirane i nekvarljive.

Hvala na solidarnosti!

Neophodno je hitno preduzimanje mera za zaštitu najugroženijih tokom borbe protiv virusa SARS-CoV-2

Sre, 2020-03-18 13:57

Prenosimo saopštenje Inicijative A11:

U Beogradu, 17. marta 2020. godine, A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava poziva Vladu Republike Srbije da bez odlaganja preduzme mere radi zaštite najugroženijih građana tokom vanrednog stanja izazvanog pandemijom virusa SARS-CoV-2 (korona virus).

Iako je jasno da se u uslovima krize koja je stavila na ispit zdravstvene sisteme širom sveta, većina raspoloživih resursa troši kako bi se održalo normalno funkcionisanje javnih službi koje su od vitalnog interesa za stabilnost u Republici Srbiji, pored mera koje se preduzimaju u domenu zaštite zdravlja ljudi i otklanjanja štetnih posledica SARS-CoV-2 virusa po privredu, hitno je potrebno formiranje i „trećeg štaba“. Ovaj, „treći štab“ hitno mora da preduzme mere kako bi otklonio ili ublažio posledice koje su nastale po najsiromašnije i najugroženije kategorije osoba koje se nalaze pod jurisdikcijom Republike Srbije.

U trenutku kada su zatvorene obrazovne ustanove, kada je veliki broj zaposlenih upućen na rad van prostorija poslodavca i kada je čitav niz privrednih delatnosti praktično suspendovan, opravdana je bojazan da će efekti mera predostrožnosti koje su neophodne radi suzbijanja daljeg širenja korona virusa, najviše pogoditi najsiromašnije i oni koji su i pre ove krize bili na marginama socijalne isključenosti. Nažalost, o njihovim potrebama i problemima sa kojima se suočavaju, do sada nije bilo dovoljno reči.

Odlaganje plaćanja računa i molbe bankama da odlože naplatu kredita koje je najavio Predsednik Republike Srbije, nisu mere koje u ovim vanrednim okolnostima pomažu onima koji su najugroženiji i najsiromašniji. Od nadležnog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, izostali su predlozi mera za olakšavanje položaja najranjivijih.

Primera radi, u uslovima kada je skoro svaki četvrti stanovnik Srbije u riziku od siromaštva, svi oni koji su angažovani u sektoru neformalne ekonomije, teško su pogođeni merama koje je propisala Vlada Republike Srbije,jer njihovi prihodi zavise isključivo od njihovog radnog angažovanja.

Onda kada polovina podstandardnih romskih naselja nema pristup pijaćoj vodi, održavanje osnovne higijene neophodne radi sprečavanja širenja virusa, praktično je nemoguće. Prenaseljenost objekata u ovim naseljima, dodatno ugrožava starije Rome i Romkinje koji neretko imaju hronične respiratorne smetnje, a nastava koja se organizuje putem televizijskog programa, za većinu najmlađih iz ovih naselja ne znači ništa, jer oni žive bez električne energije.

Onda kada većina korisnika narodne kuhinje do distributivnog mesta za podelu obroka dolazi javnim prevozom i kada nisu predviđene dodatne mere zaštite, uzimanje jedinog toplog obroka u toku dana za mnoge predstavlja dodatni zdravstveni rizik.

U uslovima kada dobar deo studenata svoj život u univerzitetskim centrima plaća obavljanjem privremenih i povremenih poslova, koji su usled pandemije praktično zaustavljeni, postavlja se pitanje njihovog ostanka u stanovima koje iznajmljuju.

Pored svega toga, još uvek je nejasno kako će poslodavci isplaćivati zarade zaposlenima koji su upućeni na rad od kuće, što otvara prostor za dodatne zloupotrebe i kršenja prava radnika i radnica.
Mere suzbijanja izuzetno opasnog korona virusa moraju biti zasnovane na osnovnim vrednostima na kojima se temelje ekonomska i socijalna prava – pravovremenim, jasnim, konkretnim i ciljanim merama koje će pružiti zaštitu najugroženijih zasnovanu na principima nediskriminacije i maksimalne upotrebe raspoloživih resursa.

Zbog toga je potrebno da država što pre pronađe načine da zaštiti i sve one koji su ugroženi svim drugim posledicama borbe protiv ovog nezapamćenog zdravstvenog izazova.
Uz punu solidarnost sa zdravstvenim radnicima i radnicama, ali i sa svima drugima koji se naporno bore za suzbijanje virusa SARS-CoV-2, apelujemo na Vladu Republike Srbije da hitno preduzme mere za otklanjanje štetnih posledica koje nastupaju po najugroženije u toku borbe protiv ovog virusa.

Za više informacija, možete pozvati brojeve telefona: 063/1286-710 ili 061/1774-239.

Bez programa u CK13 dok traje vanredno stanje

Pon, 2020-03-16 13:54

Omladinski centar CK13 obaveštava javnost da neće sprovoditi javne programe dok god traje vanredno stanje i dok postoji opasnost od širenja epidemije.

U narednom periodu, dok je klub zatvoren, posvetićemo se kreiranju online sadržaja koje ćemo postavljati na naš youtube kanal, sajt i društvene mreže.

Pozivamo sve na solidarnost, čuvajte sebe i druge, naročito najstarije među nama.

Otvorena kuhinja CK13 (Pannon RTV)

Čet, 2020-03-05 09:20

Kontinuitet policijske brutalnosti

Sub, 2020-02-29 08:18

U Omladinskom centru CK13 u Novom Sadu, 24. februara je održana tribina pod nazivom “Nevidljivi ljudi, nevidljive smrti”. Povod za ovu tribinu bio je slučaj 28-godišnjeg Milovana Ivića koji je 4. maja 2018. preminuo od posledica brutalnog prebijanja, najpre u policijskoj stanici nakon što je u noći 2. na 3. maj priveden kao svedok, i potom na javnom mestu, u noći između 3. i 4. maja nakon čega je izdahnuo. 

Istina o stvarnim okolnostima njegove smrti ostala je sakrivena i negirana krivotvornim postupcima policije i novosadskog tužilaštva kojim se ‘utvrđuje’ da je Milovan Ivić preminuo usled fatalne kombinacije narkoanalgetika i alkohola u krvi, pri čemu se prebijanje u policijskoj stanici i stepen fizičkih povreda uopšte ne pominju.

Na ovoj tribini govorila je Diana Ćelić, majka Milovana Ivića, zatim Vladica Ilić iz Beogradskog centra za ljudska prava, kao i Jelena Krivokapić iz organizacije Forum Roma Srbije. Moderator je bio Borislav Prodanović (CK13) koji se na samom početku zahvalio prisutnima jer su samim dolaskom na ovakvu tribinu pokazali spremnost da se suoče sa društvenom stvarnošću kakva zaista jeste, a to je – da živimo u državi koja ubija i koja skriva svoje zločine i zločince, dok neke i pušta da slobodno promovišu zločine. 

Diana Ćelić je na početku tribine detaljno izložila hronologiju događaja u toku ova dva kobna dana i noći, naglašavajući da je slučaj prebijanja tokom privođenja prve noći već sutradan zajedno sa sinom prijavila u policijskoj ispostavi Detelinara, ali da su tamo odbili da sastave zapisnik i da im pokažu snimke sa sigurnosnih kamera. 

Vladica Ilić iz Beogradskog centra za ljudska prava rekao je da ovaj slučaj dosta podseća na ubistvo Davida Dragičevića iz Banjaluke, kao i da je uviđaj o ubistvu Milovana Ivića prepun nedostataka i da je očito da je urađen ne tek površno već sa jasnim umišljajem da sakrije istinu. Po njegovim rečima, tužilac zna da je Milovan Ivić noć pre smrti brutalno pretučen, bez obzira što nije bilo pritužbe, koja inače služi za prijavljivanje lakših dela, a ne fizičkog zlostavljanja. 

Beogradski centar za ljudska prava je podneo žalbu Ustavnom sudu i spremni su da idu i pred Evropski sud za ljudska prava. “Ukoliko doživite bilo kakav oblik nasilja od strane policije, obavezno idite kod lekara i fotografišite povrede sa dokazom o datumu” – savetuje Vladica Ilić.

Očigledno je da je policija učinila sve da ova smrt ostane nevidljiva, a kada to nije u potpunosti uspelo, pokušalo se sa tim da se preminuli svrsta u jednu od kategorija čiji se život i smrt ne smatraju dovoljno vrednim u našem društvu. Jedna od tih kategorija je i Romska nacionalna manjina koja pravno nevidljiva i čiji se pripadnici neretko suočavaju sa fizičkim ili institucionalnim nasiljem.

“Mnogi ljudi koji se nama javljaju su i bukvalno pravno nevidljivi, u smislu da nemaju lična dokumenta, nisu zdravstveno osigurani, a to su uglavnom osobe i porodice koje žive u siromaštvu. Policija često pojačano kontroliše delove grada u kojima živi Romsko stanovništvo i piše im kazne zbog neposedovanja isprava, čime ljudima otežavaju svakodnevni život, od vođenja dece u školu do odlaska u prodavnicu. Takođe, policija dolazi na adrese u neformalnim naseljima poput Velikog Rita i piše kazne na osnovu toga što neko koga zateknu nema prijavljeno mesto boravka na toj adresi.” – kaže Jelena Krivokapić iz Foruma Rome Srbije, koja je navela i nekoliko slučajeva fizičkih napada i torture koje su pripadnici Romske manjine pretrpeli na teritoriji Novog Sada i okoline u bliskoj prošlosti. Jedan od tih slučajeva odnosi se na PI Detelinara i slučaj šamaranja Romskog dečaka u školskom toaletu od strane školskog policajca, što su u policiji negirali, dok je u školi isti policijski službenik fizički i verbalno napao i dečakovu majku. Snimci sa sigurnosnih kamera su takođe bili nedostupni, a slučaj je završen premeštanjem policijskog službenika na drugo radno mesto, i to na Klisu, gde se nalazi najveće romsko naselje u gradu.

Ovi slučajevi predstavljaju klasičan primer etničkog profilisanja, kada policijski službenici bez cilja i bez prihvatljivog opravdanja uzimaju, umesto ponašanja, obeležje rase, etničkog porekla, religijsku ili nacionalnu pripadnost, kao osnov za donošenje odluka o tome ko jeste, ili može biti umešan u krivičnu radnju, prilikom vršenja pretresa, kontrola ili nadzora. Ovo je očigledno tipično ponašanje koje vlada u policijskim strukturama u našoj zemlji, gde policijska služba koja je služila kao instrument politike Miloševićevog režima do danas nije prošla kroz temeljnu tranziciju. Opominjuća činjenica koja ukazuje na krajnji stepen profesionalne i političke korumpiranosti policijske službe je političko ubistvo premijera Zorana Đinđića koga su ubili pripadnici specijalnog odreda policije, istakao je Borislav Prodanović i zaključio tribinu time da mi u kolektivu CK13 duboko verujemo da je jedini izlaz u slobodnom samoorganizovanom udruživanju građana, jer se tu nalazi naša snaga nasuprot zločinačkim politikama, u ovom slučaju, od strane države.

—————————————————

Ova tribina je realizovana u okviru projekta “Svakodnevno je političko: repolitizacija i demokratizacija društvene svakodnevice kroz javnu reč, edukaciju i aktivizam” koji sprovodi Omladinski centar CK13, a koji je podržao Fond za otvoreno društvo, Srbija i National Endowment for Democracy, USA.

Pamtimo da se ne ponovi

Čet, 2020-02-27 13:49

Danas se navršava 27 godina od kako je 20 putnika voza na relaciji Beograd – Bar kidnapovano na stanici Štrpci, a zatim svirepo maltretirano i ubijeno. Za posmrtnim ostacima njih 15 se i dalje traga.

Vojvođanski građanski centar i Omladinski centar CK 13 pozivaju institucije Republike Srbije da se aktivno posvete pronalaženju posmrtnih ostataka naših sugrađana, kao i procesuiranju aktera i nalogodavaca odgovornih za ovaj zločin. Pozivamo i druge organizacije civilnog društva u Vojvodini i Srbiji da nam se pridruže u ovom zahtevu i uzmu učešće u kazivanju istine o zločinima počinjenim tokom devedesetih godina jer se jedino na taj način može stati na put revizionizmu i negaciji koji su svakog dana sve jači.

U voz su se u Beogradu, između ostalih, ukrcali i Esad Kapetanović (19), Ilijaz Ličina (43), Fehim Bakija (43), Šećo Softić (48) Rifet Husović (26), Ismet Babačić (30), Hail Zupčević (49), Adem Alomerović (59), Rasim Ćorić (40), Fikret Memetović (40), Favzija Zeković (54), Nijazim Kajević (30), Muhedin Hanić (27), Safet Preljević (22), Džafer Topuzović (55), Jusuf Rastoder (45), Zvezdan Zuličić (23), Tomo Buzov (63) i najmlađi među njima, šesnaestogodišnji Sead Đečević. Voz je zaustavljen na stanici Štrpci, a pripadnici paravojne formacije Osvetnici predvođeni Milanom Lukićem izveli su žrtve, a kasnije ih mučili i ubili u blizini Višegradske Banje.

Milan Lukić pravosnažno je osuđen za ratne zločine u Višegradu na doživotnu zatvorsku kaznu pred Tribunalom za ratne zločine u Hagu, 2012. godine. Za ovaj zločin do sada su pravosnažno osuđeni Nebojša Ranisavljević i Mićo Jovičić koji je priznao krivicu. Osuđeni su na zatvorske kazne od 15 i 5 godina. Za zločin u Štrpcima pred Sudom BiH u toku je suđenje desetorici optuženih, dok se pred sudom u Beogradu za zločin počinjen u Štrpcima vodi postupak protiv pet osoba.

Dvadeset sedam godina nakon zločina, porodice žrtava ne mogu da ostvare status civilnih žrtava rata, niti znaju kompletnu istinu o stradanju svojih najbližih.


Solidarno sa porodicama žrtava

Vojvođanski građanski centar i Omladinski centar CK13

Oživljavanje “Jedne istine”

Pon, 2020-02-24 17:24

Tribina “Nevidljivi ljudi, nevidljive smrti”

Pon, 2020-02-17 15:07

Omladinski centar CK13 vas poziva na tribinu “Nevidljivi ljudi, nevidljive smrti”, koja će se održati u ponedeljak, 24. februara od 19h.

U Novom Sadu je 4. maja 2018. godine, nakon što je prethodne noći sa prijateljicom i prijateljem bio priveden u policijsku stanicu i brutalno pretučen od strane nekoliko policijaca, i neposredno nakon ponovnog prebijanja na javnom mestu u noći između 3. i 4. maja, preminuo 28-godišnji Milovan Ivić.

Istina o stvarnim okolnostima njegove smrti ostala je sakrivena i negirana krivotvornim postupcima policije i novosadskog tužilaštva kojim se ‘utvrđuje’ da je Milovan Ivić preminuo usled fatalne kombinacije narkoanalgetika i alkohola u krvi, pri čemu se prebijanje u policijskoj stanici i stepen fizičkih povreda uopšte ne pominju.

Jedan od policijaca iz pritvorske jedinice svedočio je da “niko nije primenio silu na privedenim licima, a posebno niko nije upotrebio palicu. Ta lica su nastavila (?) sama da se povređuju. U jednom trenutku sa klupe pao je na pod Ivić i razbio levu arkadu.”

Policijski inspektor koji je vodio istragu o smrti Milovana Ivića rekao je da je Diani Ćelić, majci preminulog mladića, “predočeno kompletno činjenično stanje i da je nemoguće da sve poluge sistema budu udružene radi zavere.”

U sudbini Milovana Ivića, i u navedenoj izjavi policijskog inspektora, zgusnuta je sva istina o obeščašćenom društvu koje se do sada nije sasvim suočilo sa prirodom svakodnevnog spontanog saučesništva ili organizovanog udruživanja svih poluga državnog sistema u zaveri, korupciji, nasilju i zločinima.

Na tribini “Nevidljivi ljudi, nevidljive smrti”, u razgovoru sa Dianom Čelić, majkom ubijenog mladića, Vladicom Ilić iz Beogradskog centra za ljudska prava, i Jelenom Krivokapić iz organizacije Forum Roma Srbije, pokušaćemo da se suočimo sa tom istinom kroz pitanje mesta i moći udružene javnosti naspram udruženih poluga sistema državne kontrole javnosti.

Kojoj kategoriji sumnjivih lica u policijskom katalogu pripadamo, i koje sumnjive živote vodimo, kada postavljamo pitanje o sumnjivim smrtima, i tragovima koji upućuju na državni zločin?

——————————-
Ova tribina se realizuje u okviru projekta “Svakodnevno je političko: repolitizacija i demokratizacija društvene svakodnevice kroz javnu reč, edukaciju i aktivizam” koji je podržao Fond za otvoreno društvo, Srbija i National Endowment for Democracy, USA.

Prijave za seminar “Ekofeminizam i procesni rad – da li je ekofeminizam realan?”

Pet, 2020-02-14 14:58

Omladinski centar CK13 vas poziva na dvodnevni seminar alternativnih politika pod nazivom “Ekofeminizam i procesni rad – da li je ekofeminizam realan?”, koji će se održati 7. i 8. marta u prostorijama CK13, a koji će voditi Karmen Ratković, osnivačica Centra za ženske studije u Zagrebu.

Možete se prijaviti putem formulara na ovom linku.

Prednost će imati osobe mlađe od 30 godina, a odabir će se vršiti na temelju motivacije.

O seminaru:

Počeci ekofeminizma zadiru u sedamdesete godine prošloga stoljeća, dok se u našem području ekofeminističko djelovanje pojavilo dvadesetak godina kasnije. Ne postoji jedinstvena i jedna jedina definicija ekofeminizma. Ekofeministkinje i ekofeministi uglavnom se slažu u ovome: dominacija nad ženom (i drugim obespravljenim bićima) i dominacija nad prirodom u zapadnoj su kulturi historijski, politički i simbolički neodvojive pojave – nasilje nad prirodom neraskidivo je isprepleteno s nasiljem nad ženom (i drugim obespravljenim bićima). Pored združivanja tema i pojmova feminizma i ekologizma, kaleidoskop ekofeminizama uključuje i povijesnu analizu pretpatrijarhalnih društava, iznalaženje novih oblika spiritualnosti, rastvaranje binarnih opozicija zapadnog načina mišljenja, znanosti i kulture i, konačno – preuzimanje obaveze aktivističkog angažmana u zaustavljanju rasizma, klasizma, imperijalizma, heteroseksizma, antropocentrizma i bilo kojeg drugog oblika represije.

Na dvodnevnom seminaru Ekofeminizam i procesni rad – je li je ekofeminizam realan? radit ćemo na dosadašnjim idejama, spoznajama i praksama iz područja ekofeminizma, s posebnim naglaskom na pitanja koja ekofeminizam otvara u 21. stoljeću. To ćemo učiniti dinamičnim čitanjem odabranih tekstova i paralelnim procesnim radom same grupe. Čitanju tekstova prethodit će upoznavanje s rječnikom ekofeminizma i procesnoga rada i njima pripadajućih izraza i postupaka. Cijelo ćemo vrijeme raditi na način radionice, majeutičkom metodom, iskustvenim, interaktivnim i suradničkim učenjem, u kojem konkretan sadržaj i dinamiku rada stvaraju sami sudionici.

Posebno ćemo pokazati kako se ekofeministički pokret i s njim povezana etika skrbi sastoji od neprestane afirmacije, osvještavanja, zamjećivanja, imenovanja, prihvaćanja, uključivanja i transformacije marginalnih i zanemarenih aspekata našega osobnog iskustva kao i drugih bića koja su u našem okruženju isključena i obespravljena. Pokazat ćemo kako se nasuprot binarnoj logici i hijerarhijskoj podjeli svijeta, dominaciji jednih nad drugima – nalaze i drugačiji oblici govora i praksi.

U procesnom radu primjenit ćemo dva ključna postupka koja će biti temeljito objašnjena i uvježbana: pojačavanje iskustva i svjesnost.

Popis prevedenih tekstova odabranih za seminarski rad:

– Francois D Eaubonne: Što bi moglo biti ekofeminističko društvo?

– Vandana Shiva: Prijetnje biološkoj i kulturnoj raznolikosti

– Marti Kheel: Od herojske prema holističkoj etici

– Michael Zimmerman: Dubinska ekologija i ekofeminizam

– Val Plumwood: Razlika i dubinska ekologija

PROGRAM:

SUBOTA | 07.03. | 10-17.30h

10,00 – 11,00     Kako mi sami zamišljamo ekofeminizam? Priručni rječnik ekofeminizma.

11,00 -11,30        Odmor

11,30 – 13,00        Gdje smo jedni u odnosu na druge? Osobno je političko. Koncept polja u procesnom radu. Priručni rječnik procesnog rada.

13,00 – 14,00        Ručak

14,00 – 15,30        Kakva je priroda u nama – koliko smo antropocentrični? Premise duboke ekologije. [Michael Zimmerman: Dubinska ekologija i ekofeminizam]

15,30 – 16,00        Odmor

16,00 – 17,30        Možemo li mi ljudi uopće osjetiti što drugome/prirodi treba? Etika skrbi. [Marti Kheel: Od herojske prema holističkoj etici]

NEDELJA | 08.03. | 10-17.30h

10,00 – 11,00     Jesmo li isti ili različiti? Bioraznolikost. [Vandana Shiva: Prijetnje biološkoj i kulturnoj raznolikosti]

11,00 -11,30        Odmor

11,30 – 13,00        Je li je logično “ili da ili ne”? – što možemo umjesto binarne logike? Ekofeministička epistemologija. [Val Plumwood: Razlika i dubinska ekologija ]

13,00 – 14,00        Ručak

14,00 – 15,30        Možemo li o(p)stati u prošlosti? Globalno i lokalno – ekofeminizam, suvremene tehnologije i društvene mreže. [Donna Haraway: Manifest kiborga]

15,30 – 16,00        Odmor

16,00 – 17,30        Što ćemo sada prvo konkretno učiniti? Skica akcijskog plana daljnjeg ekofeminističkog djelovanja u Novom Sadu i okolici, osobnog i zajedničkog.

KARMEN RATKOVIĆ : Rođena je u 1965. u Zagrebu. Diplomirala je povijest umjetnosti i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i studirala arhitekturu na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Usavršavala se u SAD-u, Danskoj i Mađarskoj. Na Interuniverzitetskom studiju u Dubrovniku pohađala je doktorski studij Filozofija znanosti, na Central European University u Budimpešti pohađala je kurs Theories of Gender in Culture, te doktorski studij Gender Studies. Od 1989. do 2002. godine predavala je na XV gimnaziji u Zagrebu i na International Baccalaureate School. Kooautorica je udžbenika likovne umjetnosti, te autorica istoimenog priručnika. Aktivno je djelovala u projektu Community Art – Umjetnost zajednice u kojem je koordinirala rad Škole umjetnosti zajednice. Osnivačica je udruge Mali korak – centar za kulturu mira i nenasilja (1995.) u kojoj je bila dugogodišnja programska koordinatorica. Osnivačica je i Centra za ženske studije gdje je predavala kolegij Ekofeminizam i procesni rad, te Centra za mirovne studije u kojem je predavala kolegije o mirnom rješavanju/transformaciji sukoba.

————————–
Ovaj seminar se realizuje u okviru projekta “Svakodnevno je političko: repolitizacija i demokratizacija društvene svakodnevice kroz javnu reč, edukaciju i aktivizam” koji su podržali Fond za otvoreno društvo, Srbija i National Endowment for Democracy, USA.

Prijave za Kamp kreativnog pisanja i prevođenja na Fruškoj gori

Pet, 2020-02-14 14:32

Sa uverenjem u transformativnu moć poetske imaginacije da podstiče promene u nama i našem okruženju – Omladinski centar CK13 iz Novog Sada i GAIA Kosovo raspisuju otvoreni poziv za učešće na Kampu kreativnog pisanja i prevođenja, koji će se održati od 13. do 20. aprila na Andrevlju, u prelepom prirodnom ambijentu Nacionalnog parka Fruška gora.

Kamp će brojati 12 učesnika/ca koji se bave poezijom, po šest iz Srbije i Kosova*, a sastojaće se od zajedničkih radionica kreativnog pisanja i međusobnog kreativnog prevođenja poezije. Radionice će voditi urednik književnog programa CK13, Đorđe Majstorović, uz gostujuće pesnike i prevodioce.

Nakon kampa planira se izdanje dvojezične monografije na srpskom i albanskom, sa prevodima poezije nastalim tokom trajanja kampa. Promocije monografije će biti održane u Novom Sadu i Prištini u septembru, sa idejom da se tom prilikom ponovo okupe sve učesnice i učesnici kampa.

Uslovi za prijavljivanje učesnika/ca iz Srbije (koji pišu na srpskom jeziku):

 • minimum 5 napisanih pesama
 • uzrasta između 18 i 30 godina
 • mogućnost boravka tokom čitavog trajanja Kampa
 • spremnost na zajednički/radioničarski rad
 • poznavanje osnova engleskog jezika

Svi putni troškovi i troškovi smeštaja i ishrane su pokriveni.

Prijava za Kamp se vrši putem formulara koji možete naći na ovom linku

Rok za prijavljivanje je 8. mart. Svi prijavljeni će biti obavešteni o rezultatima do 13. marta.

Kamp kreativnog pisanja i prevođenja​ realizuje se u okviru projekta “Understanding Across Languages and Borders” podržanog kroz drugi Otvoreni poziv za projektne predloge organizacija civilnog društva i srednjih škola, implementiranog od strane RYCO – Regionalne kancelarije za saradnju mladih i podržanog od strane UNPBF – Fonda Ujedinjenih nacija za izgradnju mira.

*Ovaj naziv bez prejudiciranja statusa Kosova je u skladu sa Rezolucijom 1244 i odlukom Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti

RYCOnsultacije sa mladima

Sre, 2020-02-12 13:18

RYCO organizuje konsultativne sastanke sa mladima u regionu sa ciljem da  se čuje glas mladih.

Ukoliko imate do 30 godina, popunite registracioni formular i pridružite se!

U Srbiji će se RYCOnsultacije sa mladima održati:
18. februara u Novom Pazaru Kulturni Centar od 12h
20. februara u Pančevu Sinhro Hub 12h

RYCO pokriva eventualne putne troškove za dolazak na RYCOnsultacije u Novi Pazar i Pančevo.

Prijave su dostupne putem linka

Budi 1 od 5 volontera SHL u Nemačkoj

Uto, 2020-02-11 11:19
Otvoren poziv za volontiranje u kancelarijama Fondacije Schüler Helfen Leben u nemačkim gradovima Nojminster i Libek.
 • Imaš između 18 i 23 godina?         
 • Želiš da provedeš godinu dana u Nemačkoj? 
 • Govoriš nemački ili engleski jezik? 
 • Znaš da napišeš CV i motivaciono pismo?

Kako to u stvarnosti izgleda?

– Trajanje volontiranja: 13 meseci (od sredine jula 2020. do sredine avgusta 2021.) – SHL je do određene mere fleksibilan po pitanju početka i trajanja volonterske službe.

– Lokacija: SHL kancelarije u Nojminster i Libek (Šlezvig-Holštajn, severna Nemačka)

– Džeparac: u toku trajanja volontiranja oko 300€ mesečno

– Smeštaj: SHL pokriva sve troškove stanovanja u zajedničkom stanu sa ostalim volonterima

– Ostali troškovi: SHL takođe plaća troškove u toku realizacije aktivnosti, zatim troškove obaveznog zdravstvenog osiguranja, izdavanja vize i ostale neophodne troškove u toku pripreme za volontiranje

– Godišnji odmor: 26 dana u toku trajanja volontiranja

– Podrška: pedagoška podrška u toku trajanja volontiranja, učešće u pripremnom, procesnom i finalnom seminaru, kao i prilika za učešće u ostalim internim i eksternim treninzima

– Putovanje: projektne posete partnerskim organizacijama/projektima SHL-a u jugoistočnoj Evropi (i organizacijama članicama “SAME” mreže širom Evrope)

– Poseta porodici: pokriveni troškovi jednog povratnog putovanja u rodni grad u terminu po vlastitom izboru volontera/ke.

Rok za prijave: 16.02.2020. u ponoć!

Prijavni obrazac i uslovi volontiranja dostupni ovde.

Oživljavanje Remedovog murala “Jedina Istina”

Pon, 2020-02-10 19:59

Mural “Jedina Istina”, koji je oktobra 2009. godine naslikao francuski street art umetnik Remed, nalazio se na zidu Gradske Biblioteke u Novom Sadu, u Gimnazijskoj ulici broj 2.

Kompoziciju murala je činila crna figura koja je predstavljala moć, sistem, ili bilo kog predstavnika moći i sistema koji pokušavaju da nam nametnu put koji treba da sledimo ili način života koji treba da vodimo. 

“Ova figura je crna da bi se naglasilo njeno prisustvo, crno kao vidljivo i nevidljivo. Ona je nevidljivo prisutna. Ta crna figura ima na sebi belu maramu, čistu kao istina i drži knjigu istine, knjigu u kojoj je ispisan put kojim treba da idemo. Ona ima dve glave koje simbolišu dva lica, dve strane čoveka. Tog istog čoveka koji kleči pred silama moći ponizan, predstavio sam belom bojom koja simboliše nevinost. Njegova senka narandžaste boje (simbol za kreativnost i otvorenost duha) diže se da ga spase i seče uže vraćajući mu slobodu. Slobodu da misli i da veruje u svoj put. Bela zvezda, simbol svetlosti i rođenja, donosi nadu.” – Remed.

Počinioci poznati crnoj figuri prekrečili su mural 16. marta 2017. godine. Verujemo da se ovim postupkom želela sakriti i poruka umetničkog dela. Ali, reči umetnika su ostale da ih čujemo i da nam pomognu u razumevanju situacije u našem gradu i da nas ohrabre na nova dela, umetnička i politička. Dela kojim će se razotkrivati mesta cenzure, gušenja slobode i sabotiranja inicijativa. Smatramo da su takva mesta upravo zvanične gradske omladinske i kulturne politike, oličene u mučnom ćutanju nosioca projekata “evropskih prestonica” prema nasilju nad svemu što ne odgovara interesima onih koji vladaju ili imaju moć. Ćutanje je saučesništvo, i zbog toga njih i ne pozivamo na izjašnjavanje.

Danas, 10. februara 2020. godine, kada Novi Sad zvanično nije prestonica ničega, “oživeli” smo Remedov mural u pasažu u Dunavskoj 6, na Trgu Volim te.

Ovom gestom ponovnog javnog postavljanja dela “Jedina istina” želimo da ohrabrimo one koji su ućutkani i uniženi da se organizuju i nađu načina da iznesu na videlo svoju borbu. Takođe, ovim činom želimo da stanemo na put kaleidoskopskom izvrtanju nasilja vlasti, kao što je iscrtavanje murala “Od Srpske Atine… do Evropske prestonice kulture” na mestu nekadašnjeg murala “Jedina Istina”. Nacionalistička ikonografija prerušena u evropsko ruho ne može da prikrije činjenicu da je Novi Sad grad u kom se zvaničnici obračunavaju sa pobunjenim građanima, u kom se ljudi izbacuju iz domova, u kom se prebijaju aktivisti, u kom zločinci spokojno šetaju, u kom se guše građanske slobode. Po Remedovim rečima – grad crnih figura.

Krvavi tragovi Vojislava Šešelja

Pet, 2020-02-07 18:59

Nepoznata osoba prosula je danas crvenu boju ispred Radničkog doma u Novom Sadu gde Vojislav Šešelj lider Srpske radikalne stranke večeras ima promociju knjige o negiranju genocida u Srebrenici.

Kako saznajemo boja je prosuta u znak protesta zbog Šešeljeve tribine u Novom Sadu i simboliše “krvave tragove koje vođa Radikala ostavlja za sobom”.

Podsetimo, prekjuče se dogodio incident na promociji Šešeljeve knjige “U Srebrenici nije bilo genocida” u prostorijama opštine Stari grad.

Naime, incident je nastao kada su aktivisti Fonda za humanitarno pravo hteli da podele svoj “Dosije: Zločini nad Hrvatima u Vojvodini”, a Šešelj zatražio od obezbeđenja da ih ukloni iz zgrade.

Među njima je bila i bivša direktorka Fonda za Humanitarno pravo Nataša Kandić, koju je obezbeđenje takođe izbacilo iz Opštine.

Izvor: Blic.rs

Poziv za učesnice na omladinskoj razmeni u Francuskoj

Čet, 2020-02-06 12:17

Volonterski centar Vojvodine vas sa zadovoljstvom poziva da se prijavite na Purple Wave, francusko-nemačko-srpsku omladinsku razmenu na temu osnaživanja i stvaranja sigurnog prostora za različite ljude koji mogu da se povežu sa konceptom kako je to biti žena.

Poziv za učesnice, sa svim detaljnim informacijama, možete pronaći ovde, a ukoliko želite da učestvujete, ne zaboravite da popunite i prijavni formular. Takođe, slobodno prosledite poziv svim potencijalno zaintresovanim.

Strane