ZAKLJUČAK INICIJATIVE NEZAVISNE KULTURE SCENE NOVOG SADA POVODOM PRVOG FORUMA ZA KULTURU

Inicijativa nezavisne kulturne scene Novog Sada

Novi Sad, 26. jul 2017.

 

ZAKLJUČAK INICIJATIVE NEZAVISNE KULTURE SCENE NOVOG SADA POVODOM PRVOG FORUMA ZA KULTURU

 

Nakon godinu dana od formiranja, Inicijativa nezavisne kulturne scene Novog Sada, dočekali smo i prvi javni radni sastanak koji je okupio Gradsku upravu za kulturu, Člana gradskog veća za kulturu i ostalih aktera u kulturi, od institucija, reprezentativnih udruženja do udruženja građana i pojedinaca. Za razliku od pregovaračkih sastanaka, ovi sastanci predstavljaju javne sastanke radnog tela - Foruma za kulturu - i deo su Strategije kulturnog razvoja grada.

Podsećanja radi, neposredni povod za formiranje Inicijative 2016. godine bio je nepovoljan rezultat gradskog konkursa za kulturu po udruženja građana sa nezavisne scene u kulturi. Godinu dana kasnije imamo prvi radni sastanak Foruma za kulturu, i to sastanak posvećen obrazlaganju načina rada i principa odlučivanja komisija za dodelu sredstava za ovogodišnje sufinansiranje projekata na gradskom konkursu za projekte u kulturi. Formalno gledano, ovo predstavlja uspeh, naročito ako se uzme u obzir da praksu dodele javnih sredstava prati burazerska raspodela, sastanci iza zatvorenih vrata, nejasni principi odlučivanja, veo tajnosti oko članova komisija. U tom smislu, ovakav javan skup predsednika komisija, Gradske uprave i ostalih aktera je bio nezamisliv pre samo godinu dana. Međutim, pitanje je koliko je skup doprineo većoj transparetnosti i participativnosti, za koju se, deklarativno, svi okupleni akteri zalažu.

Od većine predstavnika komisija smo čuli samo načelne iskaze i uveravanja da se radilo transparentno i objektivno, u skladu sa kriterijumima bodovanja predloga projekata. Međutim, samo smo od Milice Pekić, predstavnice nezavisne kulturne scene u jednoj od komisija, čuli detalje o procesima odlučivanja i kriterijumima prilikom ocenjivanja projekata. Šta više, da nije bilo njenog izlaganja mišljenja smo da ostali predstavnici ne bi mogli jasnije da artikulišu šta misle pod transparentnim radom u okviru svojih komisija. Na ruku smislenoj i konstruktivnoj diskusiji nije išlo ni nastupanje druge zainteresovanje strane, odnosno organizacija, korisnica budžeta, koje su mahom izlagale o značaju vlastitog rada i u skladu sa tim tražile objašnjenje zašto nisu bile više podržane iz budžeta, pri čemu je izostala tematizacija i problematizacija rada samih komisija i zahtev za analizom rada svake komisije, i tako se ponovo ostalo na starim pozicijama i taktikama kritike, prebacivanja sa jedne strane, i odbrane sa druge.

Iako je Inicijativa u svojim analizama rezultata konkursa uvidela da je i dalje na delu favorizovanje komercijalnih festivala, trošenje javnog novca na sadržaje koji nisu dostupni građanima niti se mogu svesti pod kulturno-umetnički kontekst, kao i podržavanje obskurnih organizacija, mišljenja smo da bi insistiranje na ovim uvidima, i forsiranje antagonizma, samo produbilo jaz među akterima scene, bez jasne vizije šta činiti dalje.

Smatramo da je stvari moguće menjati samo ukoliko su svi akteri spremni da polože račun o svom radu i da javno progovore o problemima sa kojima se susreću, a da ovaj Forum nije otvorio prostor za takav proces. Podsećamo da je Inicijativi uskraćeno ispunjenje obećanja da će biti organizovana pojedinačna javna rasprava o radu svake pojedinačne komisije, što vidimo kao nedostatak političke volje i hrabrosti da se uspostave principi transparentnosti i demokratičnosti, mimo svih formalnih procedura. Forumi neće ništa bitnije promeniti ukoliko ne radimo na dekonstrukciji ljubazne i ograničavajuće formalnosti koja održava status quo i nastavlja da urušava kulturu, kako u pogledu na već postojeće inicijative tako i u pogledu na one buduće.