Za dostojanstven rad u kulturi!

Za dostojanstven rad u kulturi!

 

– ZA HITNO SPROVOĐENJE JAVNIH KONKURSA –

 

POZIVAMO MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA NA ODGOVORNOST, ZAHTEVAMO HITNU OBJAVU REZULTATA KONKURSA ZA 2022. GODINU KOJI JOŠ UVEK NISU OBJAVLJENI I HITNO SPROVOĐENJE JAVNIH KONKURSA DO POČETKA GODINE!

Ministarstvo kulture i informisanja do današnjeg dana, uprkos našim upitima, molbama i zahtevima, nije objavilo rezultate nekoliko konkursa u okviru sektora za savremeno stvaralaštvo i međunarodne kulturne odnose.

Ovakvim neodgovornim postupanjem nadležnog ministarstva, kojim se krši zakonom propisani rok za objavu rezultata, ugrožava se i blokira rad velikog broja umetnica i umetnika, umetničkih organizacija i kulturnih radnica i radnika, i dovodi se u pitanje realizacija većeg broja programa među kojima je i niz programa u oblasti međunarodne saradnje, gostovanja naših umetnika i umetničkih programa u inostranstvu i serija drugih umetničkih aktivnosti planiranih u 2022. godini.

 

ZAHTEVAMO HITNO SPROVOĐENJE JAVNIH KONKURSA DO POČETKA GODINE!

 

AKTUELNA SITUACIJA:
Ministarstvo kulture, pokrajinske i lokalne samouprave, sprovode izrazito lošu praksu planiranja podrške kulturno-umetničke produkcije i programa, što rezultira:

● raspisivanjem konkursa za projekte u godini kada se očekuje njihova realizacija;
● objavom rezultata na početku letnje pauze, a često i kasnije (rezultati konkursa za otkup umetničkih dela kasne više od 3 meseca!);
● realizacijom projekata i programa bez finansija ili kroz ulaganje sopstvenih sredstava umetnika i organizacija, bez garancije da će im to biti refundirano;
● sprovođenjem velikog broja kulturnog i umetničkog programa na samom kraju godine, kada nema dovoljno vremena za kvalitetnu i održivu realizaciju;
● dugoročno, takva praksa doprinosi lošem planiranju, prekarizaciji rada i otežanom razvoju čitavog polja kulture i umetnosti!

 

ZAŠTO JE VAŽNO DA SE KONKURSI RASPISUJU U PRETHODNOJ GODINI?

● Raspisivanje konkursa početkom četvrtog kvartala prethodne, u odnosu na godinu realizacije aktivnosti, omogućilo bi da umetnici i organizacije raspolažu produkcionim sredstvima od početka godine, te blagovremeno planiraju i sprovode planirane aktivnosti;
● Raspolaganje produkcionim sredstvima od početka godine značajno bi doprinelo poboljšanju kulturne ponude i kvaliteta umetničkog programa na nacionalnom nivou;

 

ZAŠTO NEMA OPRAVDANJA DA SE OVA PRAKSA NE SPROVODI?

Blagovremeno raspisivanje konkursa (u poslednjem kvartalu prethodne, za sledeću godinu) ne predstavlja veliki angažman:

● Za prijem, obradu i žiriranje konkursnih prijava nije potrebno imati utvrđen budžet za kulturu (na šta ukazuje i uobičajena praksa MKI, prema kojoj se konkursi raspisuju bez navođenja opredeljenog ukupnog budžeta za finansiranje projekata);
● Predviđeno vreme za rad komisija koje žiriraju projekte je 60 dana, što se zajedno s periodom trajanja konkursnog poziva uklapa u poslednji kvartal tekuće godine;
● Zakonski predviđeno vreme za žiriranje pristiglih prijava je i više nego dovoljno i stoga nema opravdanja za kašnjenja u objavi rezultata.
● Propozicije konkursa i kriterijumi za ocenu konkursnih prijava su već utvrđeni za 2023 godinu (za naredne cikluse ih svakako treba unaprediti);

Kampanja “Za dostojanstven rad u kulturi!” predstavlja zajedničku borbu kulturnih radnica i radnika, umetnica i umetnika za sistemsko unapređenje uslova rada u sektoru kulture, za obezbeđivanje dostojanstvenih zarada, mogućnosti za stručan i autonomni rad, ali i za kontinuirano povećanje budžeta za kulturu koje mora biti razvojno usmereno ka potrebama samih kulturnih proizvođača ali i društva u celini.

Kampanju iniciraju Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS), Udruženje likovnih umetnika Srbije (ULUS), Stanica – Servis za savremeni ples, Međunarodno udruženje likovnih kritičara AICA – sekcija Srbija Udruženje baletskih umetnika Srbije (UBUS) i Udruženje kompozitora Vojvodine (UKV).

Pozivamo sve aktere kulturnog života Srbije da se priključe!