• kuda.
  • kuda.

Alternativna kulturna organizacija – AKO (Novi Sad)
Omladinski centar CK13 (Novi Sad)
Ženski informaciono-dokumentacioni centar Žindok (Beograd)

organizuju:

Javnu konferenciju: 1968. I NOVI SOCIJALNI POKRETI U JUGOSLAVIJI

2008. godine obeležena je četrdeseta godišnjica od revolucionarnih previranja 1968: studentski pokret i burna socijalna gibanja nagovestili su intenziviranje demokratizacije brojnih društava, a među njima i tadašnje Jugoslavije. Mnoge nade generacije koja je bila realna i tražila nemoguće su ostale izneverene ili neispunjene, ali bez pokreta 1968. godine i njegovih uticaja svet ne bi postojao u današnjem obliku.

Cilj projekta je istraživanje događanja 1968. godine i Novih socijalnih pokreta koji su nastali pod njihovim uticajem. Koji su razlozi vodili revolucionarnim previranjima 1968. i na koji način je svetski talas bunta prošao kroz Jugoslaviju. Kakve su političke, kulturne, ideološke i druge posledice ostale iza njega. Na koji način nastaju i razvijaju se novi socijalni pokreti u Jugoslaviji u toku 1970-ih i 1980-ih godina. Kakve su bile aktivnosti novih socijalnih pokreta u razdoblju krize i ratova u Jugoslaviji, te nakon njih.

Između ostalih, konferencija će potražiti odgovore i na sledeća pitanja: da li je događaje iz 1968. godine moguće staviti u stvarni istorijski kontekst i realno sagledati njihove domete i uticaje na društvena kretanja u tadašnjoj Jugoslaviji? U kojoj meri je pokret iz 1968. godine doprineo demokratizaciji jugoslovenskog društva ili je možda čak i odmogao procesima demokratizacije? Da li su i na koji način generacije umetnika, pankera, feministkinja i političkih marginalaca iz 1970-ih nalazile inspiraciju u pokretu iz 1968. godine? Na koji način su se razvijali društveni pokreti u toku 1980-ih i 1990-ih? Gde su tražene inspiracije i odakle su dolazili uticaji? Kakva je današnja situacija u pogledu novih socijalnih pokreta, pod kakvim su uticajima nastajali i kretali se u svom razvoju? Kakve su perspektive novih društvenih pokreta u Srbiji i na postjugoslovenskom prostoru?

Namera konferencije je da kroz seriju izlaganja i diskusija razmotri socijalna kretanja u Jugoslaviji od vremena studentskog pokreta 1968, inspiracije Marxom i Freudom, Rajhom i anarhizmom, preko Praxis filozofije i uticaja Franfurtske škole, neoavangarde i Crnog talasa, feminizma i punka, Novog vala i Slobodnog univerziteta, do UJDI-a i radničkih štrajkova u socijalizmu, studentskih i mirovnih pokreta 1990-ih, neofeminizma i savremenih društvenih pokreta sa njihovom dilemom između NGO profesionalizacije i povratka gerili.

Podrška projektu: Rosa Luxemburg Stiftung (Nemačka)

Datum održavanja konferencije:
12, 13 i 14 jun 2009. godine

Mesto održavanja konferencije:
Novi Sad, Kino sala Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, Dunavska 37

Radni jezik konferencije:
Srpski / hrvatski / bosanski jezik

Materijali za konferenciju: u dodatku ovoj stranici

Informacije o projektu i konferenciji:
Web: www.ako.rs e-mail: [email protected]
http://ck13.org/sr/1968
http://zindokcentar.org

kuda.produkcija