Koncept “REČNIKA RATA”

kuda.

www.dictionaryofwar.org Produkcija: Centar za nove medije_kuda.org, Novi Sad Ko-organizacija: Zavod za kulturu Vojvodine Kreatori koncepta: Multitude e.V. Berlin, Unfriendly Takeover, Frankfurt am Main Vreme održavanja: 25. i 26. januar 2008. godine Mesto održavanja: Studio M, Ignjata Pavlasa 3, Novi Sad Nakon godinu dana pauze, REČNIK RATA se nastavlja svojim petim izdanjem, 25. i 26. januara 2008. godine, u Novom Sadu, u Srbiji. I ovog puta, 25 novih koncepata na temu rata će abecednim redom predstaviti umetnici, filmski reditelji, naučnici i istraživači. REČNIK RATA je kolaborativna platforma za kreiranje različitih koncepata, zasnovana na sloganu: “U najmanju ruku, kada kreiramo koncepte, mi radimo nešto”. Projekat “REČNIK RATA” je dvodnevni simpozijum koji služi kreiranju različitih koncepata na temu rata, u okviru kojeg 25 učesnika projekta - naučnici, umetnici, teoretičari i aktivisti - osmišljavaju, aranžiraju i predstavljaju svoje koncepte i odgovore na ovu temu. Projekat “REČNIK RATA” predstavlja kolaborativnu platformu u okviru koje se na sociološkim, filozofskim, kulturološkim i umetničkim osnovama ispituje koncept rata i otvoreno se raspravlja o razlozima njegove permanentne društvene uvreženosti. Projekat “REČNIK RATA” je započeo razvoj prvih 100 koncepata tokom dvodnevnih događaja u Frankfurtu, Minhenu, Gracu i u Berlinu tokom 2006/2007. godine. Cilj ovog projekta je kreiranje ključnih koncepata koji igraju značajnu ulogu o trenutnim globalnim diskusijama o ratu ili su to koncepti o kojima se još uvek ne vodi javna rasprava, ili se izbegavaju. Ove zime 2008. godine, “REČNIK RATA” će biti organizovan u Novom Sadu, gde pojam rata ima posebno značenje kao simbol nerazrešene prošlosti, koji na mnoge načine zapravo određuje budućnost teoritorije bivše Jugoslavije i država na toj geo-političkoj teritoriji. Preispitujući različite proistupe subjektu rata u posebnom izdanju “REČNIKA RATA” u Novom Sadu ima značajnu ulogu u poziciji suprotstavljanja ratu i u preispitivanju postojećih odnosa moći u regionu i šire. “REČNIK RATA” govori o različitim aspektima polemike: on istražuje konfrontaciju sa realnošću koja je okarakterisana strategijama prećutkivanja kada je reč o odnosima moći u okviru složene rasprave o ratu i miru u savremenom društvu. Isto tako, projekat istražuje do koje mere diskusija o ratu može predstavljati “analizatora odnosa moći” koji konstituiše trenutne promene. Te promene produkuju i nove jezičke konstrukcije: novi rat, post-moderni rat, globalni rat, imanentni rat – različite “etikete” koje govore da je pravni model suverenosti države došao do svog kraja: rat kao oružani sukob između suverenih država-nacija je prošlost. Ipak, čini se da je u nekim slučajevima teorija odvojena od prakse i da se ključni ratni sukobi danas ili u bližoj prošlosti, čiji smo upravo mi direktni svedoci, i dalje dešavaju između država-nacija. Drugačije nego u prošlosti, rat danas sve više služi da reguliše, pre nego da uništi ili da obnovi postojeće relacije moći. Rat je “konstitutivna forma novog poretka” koji više ne poznaje ono spolja niti ono iznutra, koji ne samo da uništava, već i proizvodi život. U ovom novom svetskom poretku ne postoji razlika između rata i ne-rata: rat je neprekidan i nalazi se svuda. Cilj “REČNIKA RATA” je da omogući kreaciju ili re-avaluaciju koncepata kao transparentne u manje-više otvorene procese oko kojih mi možemo i treba da se angažujemo; istovremeno, cilj je da se razviju modeli koji re-definišu kreaciju koncepata na bazi, ne interdisciplinarnih već pre nedisciplinovanih, ne ko-operativnih već kolaborativnih procesa. “U najmanju ruku, kada kreiramo koncepte, mi radimo nešto.” Ideja “REČNIKA RATA” tada započinje referisanjem na teoriju kreiranja koncepta koji su predložili filozofi Delez i Gatari (Deleuze, Guattari): Koncepti moraju biti pokrenuti, kreirani, producirani; koncepti referišu na probleme bez kojih bi oni sami bili besmisleni. Ne radi se o definicijama, anegdotama, originalnosti mišljenja ili o zabavi, već se pre radi o razvijanju novih metoda koje omogućuju dostizanje novih ideja i novih pristupa ovoj temi. Napokon, “REČNIKA RATA” bi mogao sam biti vrsta ratne mašine: koncepti se ne stvaraju sa namerom da budu upotrebljeni kao sedstva kontrole koji regulišu mišljenje, već koji aktiviraju razvoj i procese i pokreću događaje.